بسمه تعالی

 

فصل اول :

« کلیات و اهداف »

ماده 1

نام: کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

تشکلی است (صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی) که در این اساسنامه اختصارا کانون بازنشستگان نامیده می شود.

 

ماده 2

محل استان فارس – شیراز

مراکز اصلی این انجمن در شهر شیراز به نشانی خیابان مشیر فاطمی روبروی دژبان شماره 2 علوم پزشکی شیراز واقع است و در صورت لزوم می توان با تصویب وزارت کشور در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

 

ماده 3

تابعیت :
کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 

ماده 4

اهداف :

1-       تأمین منافع مشترک اجتماعی و دفاع از حقوق حقه کارمندان بارنشسته دانشگاه علوم پزشکی.

2-       ایجاد زمینة اشتغال برای کارکنان بازنشسته با استفاده از تجربه و تخصص آنان.

3-       مطالعه طراحی- نظارت  و نیز ارائه خدمات و پروژه های گوناگون در زمینة خدمات پشتیبانی و درمانی.

4-       تشکیل تعاونی مصرف و مسکن جهت اعضاء.

5-       انتشار نشریه

 

ماده 5

 

کلیه اقداماتی که در چهارچوب اساسنامه بوده و بنحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی زیربط دارد. پس از مجوز لازم انجام می شود.

 

 

 

فصل دوم

« شرایط و نحوه عضویت و انواع آن»

 

ماده 6

هر بازنشسته علوم پزشکی که دارای شرایط زیر داشته می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت کانون درآید.

1-       داشتن مدرک حکم بازنشستگی مورد تأیید مراجع رسمی کشور (فقط اعضای پیوسته)

2-       پذیرفتن مفاد اساسنامه

3-       محروم نبودن از حقوق اجتماعی

4-       داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

 

ماده 7

عضویت :

کانون دارای یک نوع عضویت خواهد بود.

1- اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و اعضاء اصلی محسوب می شوند.

 

فصل سوم :

« ارکان کانون»

 

ماده8

ارکان کانون عبارتند از : 1- مجمع عمومی     2- هیئت مدیره

 3- بازرس یا بازرسان 

الف ) مجمع عمومی :

ماده9

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری  در کانون بازنشستگان می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 

ماده10

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یکبار تیرماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسد، جلسه دوم با فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی ممکنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضاء پیوسته تشکیل گردد.

 

ماده 11

وظایف مجمع عمومی عادی :

1-       انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.

2-       استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

3-       تعیین خط مشی کلی کانون.

4-       بررسی و تصویت پیشنهادات هئیت مدیره.

5-      تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون بازنشستگان.

6-       تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های اعضاء کانون.

 

 

 

ماده 12

مجمع عمومی فوق الذکر با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

1-       با درخواست هیئت مدیره یا بازرس ( بازرسان)

2-       با درخواست یک سوم از اعضاء کانون بازنشستگان.

تبصره 1 :

دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع خواهد رسید.

تبصره 2 :

مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره 3 :

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 13

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1-       تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

2-       بررسی و تصویب انحلال هیئت مدیره.

3-       عزل هیئت مدیره.

تبصره : عزل هیئت مدیره باید با اطلاع وزارت کشور در دستورکار مجمع قرار گیرد.

 

ماده 14

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

تبصره : اعضاء هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود را در مجمع انتخاب خواهند شد.

ب ) هیئت مدیره

ماده 15

کانون بازنشستگان دانشگاه دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهند بود.

تبصره 1 :

شعبات کانون در مراکز استانها توسط هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر که از سوی اعضاء شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند، اداره خواهد شد و اعضاء این هیئتها طبق دستور العمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود، حدنصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که درصورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

تبصره 2 :

جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آراء موفق معتبر خواهد بود.

 

ماده 16

مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت 3 سال انتخاب خواهند نمود. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هئیت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل ازپایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

 

ماده 17

هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات، مجمع عمومی افتتاح حساب در یکی از بانکها، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی ومالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق وکیل.

بطورکلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضرورت بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به حسن یا رهن گذاری و فک رهن.

 

تبصره 5 :

هیئت مدیره می تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزرات کشور کمیته های تخصصی را تشکیل دهد.

ج : بازرسان

 

ماده 18

مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 19

 

وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است :

1-       بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-       مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد سالانه کانون برای اطلاع مجمع عمومی.

3-       گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

 

ماده 20

کلیه اسناد و مدارک کانون اعم ا مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره باید جهت بررسی در دسترس بازرس ( یا بازرسان ) قرار گیرد.

 

 

 

 

 

فصل چهارم :

« بودجه و مواد متفرقه »

 

ماده 21

بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت کانون تأمین می شود.

ماده 22

درآمد و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.

تبصره 1 : کلیه دفاتر مالی کانون در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان خواهد گرفت.

تبصره 2 : سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.

تبصره 3 : کلیه وجوه مازاد بر هزینه های « جاری کانون در حساب جاری مخصوصی بنام کانون نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.»

 

ماده 23

کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود.

مکاتبات رسمی کانون به امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب با نایب رئیس هیئت مدیره و مهرکانون خواهد بود.

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده 24

هرگونه تغییری در اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها باشد.

تبصره : محل کانون و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغیرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

 

 

 

ماده 25

کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون مسئولیت قانونی دارند.

ماده 26

باتوجه به این که کانون ماهیتا غیرتجاری می باشد نمی توان اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

ماده 27

انحلال : درصورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده، هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات کانون نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز مشابه داخل کشور که در امور مشابه فعالیت دارد اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

 

ماده 28

این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 28 ماده و 22 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ 8/9/78 به تصویب رسید.

 

محل امضاء هیأت مؤسس :

   

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-9-24 9:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ